Tööjõud veel niipea otsa ei saa

27. detsember 2018

Hoolimata tööealise elanikkonna kahanemisest töötajate arv järgmise kaheksa aasta jooksul siiski ei vähene, kuid selle eeldus on tööea pikenemine, tööturul aktiivsete osakaalu kasv ning positiivne ränne.

Positiivne areng majanduses ja tööturul on jätkunud ning see on toonud kaasa üha suureneva aktiivsuse tööturul, kasvava hõivemäära, väikese töötuse ning jõudsalt suurenevad palgad. Tööealiste inimeste majanduslik aktiivsus ei ole olnud viimase iseseisvusaja jooksul veel kunagi nii kõrgel tasemel, kui see on praegu. Võrreldes eelmise majandusbuumi tipuga 2007. aastal on nii tööhõive kui ka tööjõus osalemise määr märkimisväärselt kõrgemad.

Eelduseks soodne majandus

Kõige enam mõjutavad hõivatute arvu soodne areng majanduses ning seega on üks peamine eeldus hõivatute arvu püsimiseks just majanduses hea aja jätkumine. Lähiaastate Eesti suuremate pankade ja rahandusministeeriumi majandusprognoosid suuri tagasilööke ei ennusta.

Samuti aeglustub Eurostati viimase rahvastikuprognoosi järgi tööealise rahvastiku vähenemine. Hõivatute arvu püsimiseks vähemalt samal tasemel on siiski vaja veelgi vähenevat töötust, positiivset rändesaldot ning kasvavat tööealise elanikkonna aktiivsust tööturul, seda eriti vanemaealiste seas.

Kuigi Eestis on hõivemäär juba praegu Euroopa Liidu riikide võrdluses tipus, on näiteks Islandil tööga hõivatute osakaal oluliselt suurem. Samuti on üha enam töökohti sellised, kus saab edukalt hakkama ka pensioniealine töötaja ning pensioniea saabudes on üha rohkem neid, kes eelistavad töötamist jätkata.

Rändesaldo on olnud juba kolm viimast aastat positiivne ning soodsa majandusarengu jätkudes tuleb Eestisse juurde rohkem inimesi, kui lahkub. Samuti on tööpuudusel veel vähenemisruumi – oleme töötuse tasemelt Euroopa Liidu riikide seas alles alumise kolmandiku piirimail. Seega on prognoosi tulemuseks, kus hõivatute arv jääb 2026. aastal praktiliselt samale tasemele kui praegu, üsna tugevad argumendid.

Ka pikemat ajaperspektiivi arvestades ei pruugi olukord tööturulkatastroofiliseks kujuneda. Sel aastal Arenguseire Keskuse tellimusel koostatud rahvastiku- ja hõivestsenaariumide analüüs 2035. aastani sisaldab kuut võimalikku stsenaariumi.

Analüüs tõi välja, et kuigi tööealine elanikkond tulevikus kahaneb, ei tähenda see tingimata automaatset hõivatute arvu vähenemist.

Kui niinimetatud nullstsenaariumi puhul väheneks hõivatute arv 2035. aastaks 82 000 võrra, siis elanikkonna haridustaseme tõusu, paremate lõimumisprotsesside ja juba toimuva pensioniea järkjärgulise tõusuga oleks kahanemine poole väiksem. Kui rakendada lisaks Euroopa parimaid hõivepraktikaid, siis hõivatute koguarv kokkuvõttes ei vähene. Mõõduka sisserände puhul oleks hõivatute arv 2035. aastaks lausa 26 000 võrra suurem.

Pooltel töötajatest kõrgharidus

Uuringu järgi kasvab tipp- ja keskastme spetsialistide arv ning väheneb selliste ametigruppide osatähtsus, kus on nõutav madalam kvalifikatsioonitase. Peamiselt kujundab uue tööjõu vajadust see, kui paljusid tööturult lahkuvaid töötajaid on vaja uute tulijatega asendada, välja arvatud mõned niinimetatud noorte sektorid, nagu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust analüüsivad OSKA valdkonnauuringud toovad välja kasvava vajaduse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia spetsialistide, tehnikute ja mehhatroonikute, inseneride, metsamasinajuhtide, õdede, hooldajate, füsioterapeutide, psühholoogide ning äri- ja andmeanalüütikute järele.

Liiga vähe lõpetab kõrgkooli süsteemianalüütikuid, tarkvara arendajaid, insenere, aga ka logopeede. Oskustöötajatest koolitatakse liiga vähe torulukkseppi, puuseppi, mehhatroonikuid ja masinate operaatoreid, aga ka puidutöötlejaid ja harvesterijuhte.

Tööjõuvajaduse ning kutse- ja kõrghariduse lõpetajate võrdlusest selgus, et erialast tööd ei pruugi jätkuda kõigile mootorsõidukite remontimist õppinud noortele ega ka rätsepatele, sotsiaaltöötajatele ja lihtsama raamatupidamistöö tegijatele.

Väike palk ei meelita

Praegu puuduolevate töötajate nimekirjas on kõige rohkem oskus- ja lihttööga seonduvaid ametimehi, näiteks kokad, veoautojuhid, kassapidajad, hooldustöötajad. Nendel ametitel töötamine tähendab samas kas väikest palka, mittestandardset tööaega või keerulisi töötingimusi.

Lihtne on öelda, et palgataseme tõstmiseks muutke ärimudeleid, müüge oma toodet või teenust kallimalt, suurendage lisandväärtust ja murdke oma kaubamärkidega uutele eksporditurgudele. Seda on võimalik saavutada ettevõtjate, töötajate ja riigi koostöös. Olulised on nii ettevõtjate ja juhtide ideed ja nutikus kui ka head juhtimisoskused.

https://www.aripaev.ee/arvamused/2018/12/21/siim-krusell-yngve-rosenblad-toojoud-niipea-veel-otsa-ei-saa