Tööstuse ametikohtade arv kahaneb Läänes ja kasvab Aasias

18. september 2018

Maailmapanga 2018. aasta uuringu kohaselt on tööstuses hõivatute osa ülemaailmselt võrdlemisi stabiilne, kahanedes kõrgema sissetulekuga riikides ning kasvades madalama sissetulekuga riikides. Nii arenenud kui arenevates riikides tuntakse muret selle üle, et töö võivad ära võtta robotid, kuid senised tehnoloogilised muudatused  viitavad pigem uute töökohtade tekkimisele.

Töökohad ning vajalikud oskused on pidevas muutumises. Näiteks Boliivias, Ugandas ja Bangladeshis kahanevad oskustöötajate, näiteks masinaoperaatorite töökohad, aga suureneb vajadus kõrgharidust ning uurimis- ja analüüsioskusi nõudvate ametite järele. Arvutit kasutavatest töötajatest 40% vajab keerulisi programmeerimisoskusi. Aina olulisemad on probleemilahendus- ja arutlusoskused, loogika ning kriitiline mõtlemine. Selliseid oskusi eeldavate töökohtade arv on Boliivias, Etioopias ja Lõuna-Aafrikas aastatel 2000-2014 tõusnud 8%.

Kõrge sissetulekuga riikides on hõive tööstuses viimastel aastakümnetel langenud. Singapuris, Hispaanias ja Portugalis on aastatel 1991-2017  hõive tööstuses kahanenud kümnendiku võrra, toimunud on nihe tootmiselt teenuste osutamisele. Ülejäänud maailmas on hõive tööstuses jäänud stabiilseks. Madalama sissetulekuga riikides on tööstuses hõivatute osa stabiilselt u 10%, kõrgema sissetulekuga riikides oli see samuti stabiilne, u 23%. Automatiseerimise risk USA-s ja Jaapanis puudutab umbes pooli töökohti, Hispaanias on kõrge automatiseerimise riskiga 12% töökohtadest.

Senised arengud annavad alust väita, et tööstuse hõive kahanemise Läänes on kompenseerinud hõivatute kasv Aasias. Näiteks Vietnamis tõusis tööstuses hõivatute osa 9%-lt 1991. aastal 25%-ni 2017. aastal ning Laose Rahvavabariigis vastavalt 3%-lt pea 10%-ni. Riigid nagu India ja Vietnam on pööranud suurt tähelepanu inimeste oskuste arendamisele ning see on võimaldanud kasutusele võtta uusi tootmistehnoloogiaid. Võrreldes muu maailma tööjõukuludega on madalad palgad tõstnud nende riikide konkurentsivõimet, võimaldanud globaalsetesse väärtusahelatesse kuulumist, uutele turgudele sisenemist. Samal ajal on ka nendes riikides suureks väljakutseks pühendunud töötajate leidmine.

Maailmapanga 2018. aasta oktoobris avaldatav raport töö iseloomu muutumisest valmib avatud protsessina kaastöös kõigi soovijatega.  Igal nädalal avaldatakse koduleheküljel raporti mustand ning huvilistel on võimalus teksti täiendada. Valmiva raporti fookuses on Sahara-tagune Aafrika, Hiina, India, Vietnam, Brasiilia, Mehhiko, USA. Analüüsitakse tehnoloogia mõju tööle ja oskustele ning esitatakse soovitused paremaks muutustega kohanemiseks.