OSKA üldprognoos 2022-2031

Avaldatud: 06.03.2023

Uuringu prognoosi kehtivus: 2022-2031

Koostaja(d): Yngve Rosenblad, Rain Leoma, Siim Krusell

Sildid: hõiveprognoos, koolilõpetajad, koolituspakkumine, kutseala, tasemeharidus, tööhõive, tööjõud, tööjõuvajadus

OSKA uuringuaruanne “Ülevaade Eesti tööturu olukorrast, tööjõuvajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest” annab tervikvaate nii tänasest kui ka lähituleviku tööjõuvajadusest ning tööjõupakkumisest.

Tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos on koostatud COVID-19 viirusekriisi, ülemaailmsete tarneraskuste, Venemaa-Ukraina sõja ning energia- ja majanduskriisi taustal, mis mõjutavad tööturgu nii lühi- kui ka pikaajaliselt. Tugevat mõju tööturu arengule avaldavad elanikkonna vananemine, ränne (sh pagulased), digitaliseerimine ja automatiseerimine ning rohepööre.

Prognoosi järgi lisandub töökohti tervikuna ennekõike teenuste sektorisse. Järgmise 10 aasta jooksul on töökohtade arvu kasvu oodata info ja side, finants- ja kindlustustegevuse ning tervishoiu ja sotsiaalhoolekande tegevusaladel. Hõive kasvab ka tehnilistel erialadel.

Töökohtade arv väheneb prognoosi järgi veonduse ja laonduse, kinnisvara, haldus- ja abitegevuste ning põllumajanduse, metsanduse ja kalapüügi tegevusaladel.

Tervikuna on järgmise 10 aasta prognoositud tööjõuvajadus suurem kui tööturule sisenev põlvkond suudab ära katta. Seega tuleb toetada paindlikke töö- ja õppimisvõimalusi ning töö- ja eraelu rollide ühildamist, et võimaldada kõikide eagruppide suuremat tööhõivet. Vaja on edendada automatiseerimist ja digitaliseerimist ning vajadusel kaasata välistööjõudu.

OSKA üldprognoosi infotunni video ja materjalid leiad SIIT.
Infotund toimus 21. märtsil 2023. 

Tööjõuprognoosi koostamisel tuginetakse uuele OSKA tööjõuvajaduse prognoosimudelile. Hinnangud ametialade töökohtade arvu prognoositud muutusele tuginevad OSKA valdkonnauuringutele, samuti pärineb valdkonnauuringutest kvalitatiivne informatsioon tööturu nõudluse ja pakkumise ebakõlade põhjustest ja leevendusvõimalustest.

OSKA prognoosimudel rajaneb Statistikaameti erinevate registrite, Maksu- ja Tolliameti (MTA) ning Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) migratsiooni- ning EHISe haridusandmetele.

Uuringuaruande ülesehitus

  • Ülevaade majanduse ja tööturu arengusuundadest
  • Tööjõuvajaduse prognoos 2022-2031
  • Tööjõuvajaduse ja -pakkumise võrdlus
  • Tööjõuvajaduse ja -pakkumise ebakõlad ja leevendusvõimalused
  • Fookusteema: suurima haridusliku ebakõlaga ametialad

Uuringust meedias

Kokkuvõtlik teemaleht: suurima haridusliku ebakõlaga ametialad

Lae alla

Kokkuvõtlik teemaleht: tööjõupuuduse liigid

Lae alla

Kokkuvõtlik teemaleht: tööturule sisenev põlvkond tööjõuvajadust ei kata

Lae alla

OSKA üldprognoos 2022–2031 (uuringu terviktekst)

Lae alla