Põllumajandus ja toiduainetööstus

Avaldatud: 20.02.2023

Uuringu prognoosi kehtivus: 2021–2031

Koostaja(d): Katrin Pihl, Siim Krusell

Sildid: kalandus, koolituspakkumine, kutseala, loomakasvatus, oskused, põllumajandus, taimekasvatus, toiduainetööstus, tööjõud, veterinaaria

2021. aastal oli põllumajanduse valdkonnas põhikutsealadel hõivatuid üle 8000 ja koos lihttöötajatega üle 13 000. Toiduainetööstuse põhikutsealadel töötas kokku ligi 10 000 inimest, koos lihttöötajatega ligi 13 000.

Põllumajanduses ja toiduainetööstuses uuringus hõlmatud hõivatute arv väheneb 2031. aastaks 11% võrra, seda eelkõige lihttööliste ja oskustöötajate arvelt. Samas püsib tööjõuvajadus suur, seda nii töötajate asendusvajaduse kui ka voolavuse tõttu.

Valdkonna kutseõppe lõpetajaid on piisavalt, kuid aianduse ja maastikuehituse ning pagari ja kondiitri õppe lõpetajate arv ületab oluliselt tööjõuvajadust. Valdkonna kõrghariduse lõpetajaid ei ole piisavalt ning samuti on probleemiks nende vähene valdkonda tööle suundumine.

Põllumajanduse ja toiduainetööstuse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajadust mõjutavad tulevikus trendidest enim rahvastiku muutused, tehnoloogia areng ja innovatsioon, väärtusmaailma teisenemine ning keskkond ja rohepööre.

OSKA põllumajanduse ja toiduainetööstuse uuringu infotunni video ja materjalid leiad SIIT.
Infotund toimus 22. veebruaril 2023.

Uuringu eesmärk oli välja selgitada

  • kuidas muutuvad aastani 2031 valdkonna põhikutsealade hõive ja vajatavad oskused ning
  • milliseid muudatusi on vaja teha koolituspakkumises, et paremini vastata tööturu muutuvatele vajadustele.

Analüüsi tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb hinnangutel valdkonda mõjutavate trendide, majandusliku seisundi, tööjõu- ja oskuste vajaduse kohta ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel. Uuring pakub poliitikakujundajatele tuge, mille abil tulevikku juhtida.

Uuringus on eesmärgi saavutamiseks kasutatud nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid uurimismeetodeid. Andmeallikad on intervjuud valdkonna ekspertide ja vilistlastega, valdkonna statistika, varem Eestis ja mujal maailmas tehtud uuringud, valdkonna strateegilised dokumendid ja arengukavad jms.

Uuringuaruande ülesehitus

  • Valdkonna ja põhikutsealade kirjeldus
  • Ülevaade valdkonna lähituleviku tööjõu- ja oskuste vajadust mõjutavatest trendidest, mõjuritest ja arengukavadest
  • Ülevaade valdkonna tööhõivest ja põhikutsealadel vajaminevatest oskustest
  • Valdkonnaga seotud tasemeõpe ning täiendus- ja ümberõppe võimalused
  • Tööjõuvajadus ja hõiveprognoos lähema 10 aasta jooksul
  • Tööjõuvajaduse ja -pakkumise võrdlus
  • Järeldused ja ettepanekud prognoositud tööjõu- ja oskuste vajaduse rahuldamiseks

Uuringust meedias

OSKA põllumajanduse ja toiduainetööstuse valdkonda tutvustav 2017. a video.

2022. a uuringu kokkuvõtlik teemaleht: põllumajandus ja toiduainetööstus

Lae alla

2022. a uuringu kokkuvõtlik teemaleht: koolituspakkumise ja tööjõuvajaduse ebakõlad

Lae alla

2022. a uuringu terviktekst

Lae alla

2017. a uuringu terviktekst

Lae alla

2017. a uuringu lühiülevaade

Lae alla

2017. a uuringu olulisemad tulemused

Lae alla

COVID-19 eriuuring: põllumajandus ja toiduainetööstus

Lae alla