OSKA metoodika

OSKA tööjõu- ja oskuste vajadust käsitlevad valdkondlikud rakendusuuringud teeb unikaalseks kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete meetodite kombineerimine ning kõiki haridustasemeid läbiv erialase ettevalmistuse analüüs. Selleks kasutatakse nii statistilisi andmeid kui sektori ekspertidelt intervjuudes ning grupiaruteludena kogutud infot. Igal aastal analüüsitakse viit majandusvaldkonda ning kõik valdkonnad läbivad analüüsi keskmiselt 5 aasta tagant. Vahepealsetel aastatel hoiab valdkondlik eksperdikogu silma peal uuringu järelduste alusel tehtud ettepanekute täitmisel.

Kvantitatiivses analüüsis kasutatakse asjakohaste registrite ja uuringute andmeid (EHIS, tööjõu-uuring, rahva ja eluruumide loendus 2011, sektoriuuringud, EKOMAR jne) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostatud tööjõuvajaduse prognoose.

Lisaks kogutakse sektori esindajatelt intervjuude ning grupiarutelude käigus infot valdkonna tööjõudu, oskusi ja haridust puudutavatel teemadel. Intervjuudes käsitletakse majandusvaldkonda mõjutavaid tulevikutrende ja nendest tulenevaid muutusi tööjõu ja oskuste vajaduses, valdkonnaga seonduvat õpet ning ettepanekuid spetsialistide haridusliku ettevalmistuse parandamiseks. Valdkondlikes eksperdikogudes hinnatakse ka valdkonna arvulist tööjõuprognoosi ja koolitusmahtusid põhikutsealade lõikes.

Kord aastas valmib OSKA üldraport järgmise 10 aasta tööjõuvajaduse muutuste, tööturul toimuvate arengute ja neid mõjutavate trendide kohta.

OSKA metoodika (pdf)