Prognooside koondvaade

  • hõive muutuse prognoos ning
  • hinnang tööjõuvajaduse ja koolituspakkumise tasakaalule.

Koolituspakkumise ehk tasemeõppe lõpetajate baasilt tekkiva tööjõu pakkumise arvulise hindamise aluseks on võetud kutse- ja kõrgkoolide tasemehariduse lõpetajad.

Tulemused on oluliseks sisendiks tasemeõppe kujundamiseks ning töö- ja haridusmaailma vajaduste paremaks kokku viimiseks.

NB! Ülevaade kajastab seisu OSKA valdkonnauuringu valmimise ajal. Uuringu valmimise aasta on toodud tabeli selgituste lehel.

Lae tabel alla SIIT.

Eesti Töötukassa tööjõuvajaduse baromeeter

Eesti Töötukassa annab tööjõuvajaduse baromeetri põhjal koostatud lühiajalise tööjõuvajaduse prognoosiga ülevaate, millistele ametialadele on kõige keerulisem töötajaid leida ja milliste ametialade esindajaid on tööturul üle.

Tööjõuvajaduse baromeeter on kvalitatiivne meetod, mille abil prognoosib töötukassa lühiajalist tööjõuvajadust ametialati. Prognoosi koostavad maakonna tasandil töötukassa maakondlikud osakonnad, kaasates võimalusel eksperte ka väljastpoolt.

Tööjõuvajaduse prognoosis vaadeldakse kahte näitajat.

  1. Esiteks hinnatakse tööandjate nõudluse muutumist tööjõu järele järgmise 12 kuu jooksul. Hinnatakse, kuidas muutub tööandjate vajadus teatud ametiala töötajate järele. Kas see suureneb, väheneb või jääb samaks?
  2. Teiseks hinnatakse tööjõu pakkumise ja nõudluse vahelist tasakaalu järgmise 12 kuu pärast. Hinnatakse, milliseks kujuneb tööturul olemasoleva tööjõu ja tööandjate vajaduse suhe ametialati. Millistel ametialadel on tööturul tööjõu ülejääk, puudujääk või tasakaal?

Hindamisel on vaadeldud tööturu üldiseid suundumusi ehk baromeeter ei arvesta hooajalisust ning lähtutakse tööandja vaatest. Tööjõuvajaduse hindamise metoodika kohta saab rohkem lugeda siit.